Algemene Voorwaarden Boekenplankenopmaat.nl

Bedankt dat je de tijd neemt om onze Algemene Voorwaarden te lezen. Boekenplankenopmaat.nl staat voor kwaliteit, zowel voor de producten die we verkopen als voor het contact via mail en telefoon. Wij streven ernaar van maandag tot en met vrijdag binnen 24 uur te reageren op je vragen via mail. Daarbij willen we je zo goed mogelijk en helder van dienst zijn. Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden zoals we die hebben vastgelegd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83600396

 

Algemene Voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Boekenplankenopmaat.nl en Wederpartij waarop Boekenplankenopmaat.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Boekenplankenopmaat.nl, voor de uitvoering waarvan door Boekenplankenopmaat.nl derden dienen te worden betrokken.

3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Boekenplankenopmaat.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2. Boekenplankenopmaat.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Boekenplankenopmaat.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Betalen

Boekenplankenopmaat.nl biedt je de mogelijkheid te betalen met Maestro via iDEAL. Met iDEAL kunt je vertrouwd, veilig en gemakkelijk je online aankopen afrekenen. iDEAL is het systeem dat je direct koppelt aan je eigen internetbankier programma bij een online aankoop. Om gebruik te maken van iDEAL hoef je je niet te registreren, bestanden te downloaden of een account aan te maken. Maak je gebruik van internetbankieren bij ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank of Van Lanschot Bankiers, dan kun je direct met iDEAL betalen. Je rekent dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internet betaalomgeving van je eigen bank. Betalen zoals je eigenlijk al gewend bent.

Mister cash gratis

Creditcard gratis

Na de betaling ontvang je een bevestiging van je bestelling. Wanneer je deze alsnog wilt annuleren, dan kan dat, mits wij het artikel nog niet hebben verstuurd. Neem in dit geval zo snel mogelijk telefonisch contact met ons op en houd je ordernummer bij de hand. 

 

Leveringstermijn

Iedere bestelling wordt, mits uitdrukkelijk anders gecommuniceerd binnen 3 tot 5 weken door Boekenplankenopmaat.nl geleverd op het opgegeven bezorgadres. Je dient wel op de dag van levering het product in ontvangst te kunnen nemen. Thuis, bij buren of familie. Alles is met uitzondering van vakantie en feestdagen.

 

Garanties, onderzoek en reclames

1. De door Boekenplankenopmaat.nl te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van jaar 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Boekenplankenopmaat.nl, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Boekenplankenopmaat.nl geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Boekenplankenopmaat.nl te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Boekenplankenopmaat.nl in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Boekenplankenopmaat.nl in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Boekenplankenopmaat.nl de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Boekenplankenopmaat.nl, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Boekenplankenopmaat.nl te retourneren en de eigendom daarover aan Boekenplankenopmaat.nl te verschaffen, tenzij Boekenplankenopmaat.nl anders aangeeft.

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van de Wederpartij.

 

Schade & Aansprakelijkheid

1. Indien Boekenplankenopmaat.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Boekenplankenopmaat.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

-  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

-  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Boekenplankenopmaat.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Boekenplankenopmaat.nl toegerekend kunnen worden;

-  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4. Boekenplankenopmaat.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

5. Indien Boekenplankenopmaat.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Boekenplankenopmaat.nl beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6. De aansprakelijkheid van Boekenplankenopmaat.nl is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Boekenplankenopmaat.nl of zijn leidinggevende ondergeschikten.

8. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

 

Overmacht

1. Boekenplankenopmaat.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Boekenplankenopmaat.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Boekenplankenopmaat.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Boekenplankenopmaat.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Boekenplankenopmaat.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Boekenplankenopmaat.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Indien Boekenplankenopmaat.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Boekenplankenopmaat.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Boekenplankenopmaat.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Haarlem

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Boekenplankenopmaat.nl.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

© 2012 - 2023 Boekenplankenopmaat.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel